Miljö & Kvalité

Vår kvalitetspolicy

Inom Knut Olsson Plåt arbetar vi för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster i nära dialog med våra kunder. Vår ambition är att våra tjänster och produkter ska hålla en hög professionell kvalitet och levereras inom överenskommen tid.

Våra kunder är viktiga

 • Vi lämnar noggrann information om våra produkter och tjänster
 • Vi dokumenterar alla väsentliga avtal och överenskommelser
 • Vi har en nära dialog med våra kunder för att lösa eventuella problem som kan uppstå på vägen
 • Vi fullföljer våra avtal på ett korrekt sätt.


I vår verksamhet arbetar vi för att
:

 • Våra tjänster och produkter ska levereras till överenskomna villkor; i rätt tid och i rätt omfattning.
 • Våra tjänster och produkter ska uppfylla avtalade och utlovade egenskaper och åtföljas av överenskommen och erforderlig dokumentation
 • Våra tjänster och produkter uppfyller de krav som anges i tillämpliga lagar och förordningar
 • Snarast åtgärda eventuella avvikelser och brister i levererade tjänster och produkter
 • Våra medarbetare har god kompetens inom sitt arbetsområde och tar ansvar för utfört arbete
 • Våra lokaler och utrustning håller god kvalitet och är i gott skick

Vår miljöpolicy

Knut Olsson Plåt värnar om att bedriva verksamheten med omsorg om miljö och kretsloppstänkande. Det gäller såväl inom företaget som hos de leverantörer och entreprenörer vi anlitar för olika projekt.

Vårt miljöarbete utgår från en helhetssyn som väger samman teknik, ekonomi och omsorgen om miljön. Miljöarbetet ska med god marginal uppfylla myndigheternas miljökrav med ambition att ligga i framkant.

I vår verksamhet arbetar vi för att:

 • Följa lagstiftningen inom miljöområdet.
 • Använda våra resurser på ett effektivt sätt, inte minst på energiområdet
 • Ställa krav på att våra leverantörer ser till att miljöanpassa sin produktion och sina produkter och tjänster.
 • Vi informerar och utbildar våra medarbetare i en aktiv miljöanpassning och ökad miljömedvetenhet.
 • Ständigt arbeta med miljöförbättrande åtgärder