Integritetspolicy

Information om hur vi behandlar personuppgifter om dig som samverkar med oss.

1. Inledning

Knut Olsson Plåt AB, org. Nr 556538-2651 , med adress Hästhagsvägen 8, 194 52 Upplands Väsby, behandlar personuppgifter om dig som samverkar med oss.  Behandlingen sker inom ramen för vår verksamhet och då i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EU (”GDPR”) och kompletterande nationell lagstiftning, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, samt annan vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning.

Denna Integritetspolicy rör dig som mottar våra utskick, såsom nyhetsbrev och besöker vår webbplats.

Om du vill veta mer om behandlingen är du alltid välkommen att kontakta oss, t.ex. via e-post: [info@knutolssonplat.se] eller telefon på numret: [08 591 241 21].

Vi är måna om att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vi ber dig därför att läsa igenom denna Integritetspolicy, som vi kan komma att uppdatera från tid till annan. Om vi ändrar Integritetspolicyn gäller den nya versionen från publicering på vår webbplats. Du kan se när vi senast gjorde uppdateringar högst upp i denna Integritetspolicy.

2. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Uppgifter som du tillhandahåller oss Knut Olsson plåt AB behandlar personuppgifter som du tillhandahåller oss i samband med att vi kommer i kontakt med varandra. Detta kan ske när du använder funktioner på vår webbplats, t.ex. om du registrerar dig för våra nyhetsbrev, eller när du annars samverkar eller kommunicerar med oss i anledning av vår verksamhet.  Vi kan till exempel spara och dokumentera delar av vår kommunikation.
Uppgifter samlas in när du besöker vår webbplats. T.ex. i form av din IP-adress och genom vår användning av cookies för (för mer information om hur vi använder cookies, se vår cookie policy).

Uppgifter från andra parter
Vi kan i förekommande fall hämta in uppgifter om dig från andra parter, vilket b.la. kan ske i syfte att komplettera eller uppdatera befintliga uppgifter så att de uppgifter vi har om dig är korrekta och relevanta. T.ex. kan vi komma att hämta in uppgifter om dig från publika källor eller den organisation du representerar.

3. Ändamål och laglig grund för vår personuppgiftsbehandling samt de kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig

Knut Olsson plåt AB behandlar så gott som uteslutande personuppgifter i den mån det är relevant för vår verksamhet.

Vår personuppgiftsbehandling sker bara om vi har stöd för ändamålen med behandlingen i form av så kallad laglig grund, vilket för vår del innebär någon av följande grunder:

Intresseavvägning – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, dock förutsatt att inte dina intressen av eller grundläggande rättigheter eller friheter väger tyngre (i sådana fall får behandlingen inte ske).

Fullgörande av avtal – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan sådant avtal ingås.

Samtycke – behandlingen sker med stöd av ditt samtycke till ett eller flera bestämda ändamål.

Administration och uppföljning
Ändamål med behandlingen
Kategorier av personuppgifter
Administration och uppföljning av vår samverkan och kontakt med dig inom ramen för vår verksamhet.

De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:
·         E-postadress
·         För- och efternamn

Organisation

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är administrera, dokumentera och följa upp vår kontakt med dig i frågor som rör vår verksamhet.

Ändamål med behandlingen
Kategorier av personuppgifter
Fakturering, inklusive noteringar i samband med personlig kontakt avseende fakturering.

De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

·         Adress
·         E-postadress
·         För- och efternamn
·         Personnummer (om du faktureras i egenskap av privatperson eller enskild näringsidkare)
·         Status hos inkasso
·         Andra uppgifter som du lämnar till oss i samband med fakturering.

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att erhålla korrekt underlag för fakturering samt att följa upp vår fakturering i förhållande till den organisation du representerar.

Om fakturering sker i anledning av avtal med dig, t.ex. i egenskap av enskild näringsidkare, sker behandlingen med hänvisning till vårt fullgörande av avtalet. Vi ber dig notera att det är nödvändigt att tillhandahålla oss uppgifter för fakturering om vi ska kunna fullgöra det avtal med dig som faktureringen avser.

Personnummer behandlas endast för att säkert kunna identifiera och fakturera dig i egenskap av privatperson eller enskild näringsidkare.

Utskick av nyhetsbrev, branschskrifter och inbjudningar till event
Ändamål med behandlingen
Kategorier av personuppgifter
Administrera och genomföra e-postutskick i syfte att löpande informera om Knut Olssons plåt AB’s verksamhet.

De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

·         E-postadress
·         Organisation

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla dig marknadsföring samt information om vår verksamhet.

Ändamål med behandlingen
Kategorier av personuppgifter
Administrera och genomföra utskick av marknadsföring och dylikt per post.

De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

·         Adress
·         Namn- och förnamn

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla dig information om vår verksamhet.

Ändamål med behandlingen
Kategorier av personuppgifter
Administrera och genomföra utskick av inbjudningar till event via e-post.
De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

·         E-postadress
·         Faktureringsuppgifter
·         Organisation

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna informera om och arrangera event inom ramen för vår verksamhet.

Statistisk analys av besökstrafik på vår webbplats

Ändamål med behandlingen
Kategorier av personuppgifter
Analysera besökstrafiken på vår webbplats i syfte att se besöksfrekvensen, samt att skapa underlag för förbättring av funktionaliteten på vår webbplats.

Våra analyser sker i aggregerad form och resultatet av våra analyser sker antingen med stöd av pseudonymiserad eller anonymiserad data.

De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

·         IP-adress
·         Cookies

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att analysera besökstrafiken och förbättra funktionaliteten på vår webbplats.

För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookie policy.

Leverantörer och samarbetspartners
Ändamål med behandlingen
Kategorier av personuppgifter
Ingående av leverantörs- och samarbetsavtal, kommunikation och upprätthållande av vår affärsmässiga relation med leverantörer och samarbetspartners.

De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

·         Adress
·         E-postadress
·         Namn på kontaktperson

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att ingå leverantörs- och samarbetsavtal och upprätthålla affärsmässiga relationer med leverantörer som tillhandahåller tjänster i förhållande till vår verksamhet samt med samarbetspartners.

4. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Knut Olsson plåt AB är måna om att dina personuppgifter endast delas med tredje part när det är nödvändigt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Vi anlitar olika IT-leverantörer, t.ex. avseende hosting- och drift av våra servrar, tjänster relaterade till vår webbplats såsom för analys av besökstrafik, vår e-postfunktion, stödsystem för administration av kunder, administration och utskick av nyhetsbrev och event, tillhandahållande av vår utbildningsplattform samt stödsystem för vår ekonomifunktion.

Dessa leverantörer behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner (personuppgiftsbiträden).

5. Överföring utom EU/EES

Knut Olsson plåt AB’s verksamhet bedrivs uteslutande i Sverige, men eftersom våra leverantörer i förekommande fall arbetar internationellt kan dina personuppgifter överföras utom EU/EES, enligt de avtal vi har med leverantörerna. Om du vill veta mer om hur vi samarbetar med våra leverantörer i detta avseende är du välkommen att kontakta oss via e-post: [info@knutolssonplat.se ] eller telefon på numret: [08 591 241 21]

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar relevanta personuppgifter om dig i den mån och under den tid vi samverkar med dig inom ramen för vår verksamhet.  Vi gallrar och raderar löpande sådan information som inte längre behövs inom vår verksamhet och för de ändamål som beskrivits i avsnitt 3 i denna Integritetspolicy.

Om du vill få tillgång till dina personuppgifter eller begära rättelse av dessa, har du möjlighet att vända dig till oss med din fråga. I avsnitt 7 nedan finns mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

7. Dina rättigheter som registrerad

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss och vår behandling av dina personuppgifter. Om du begär utövande av dina rättigheter kommer vi att skyndsamt behandla ditt ärende. Vi ber dig dock observera att vår samverkan med dig förutsätter relevant behandling av dina personuppgifter, samt att vi i vissa fall kan ha rätt att fortsatt behandla dina personuppgifter trots att du motsatt dig detta. Här finner du information om vilka dina rättigheter är samt hur du går till väga för att få mer information om rättigheterna och utöva dessa.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om så är fallet har du också rätt att få tillgång till dessa personuppgifter genom ett s.k. registerutdrag samt även viss annan information kring uppgifterna i fråga och vår behandling av dessa.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas för det fall uppgifterna är felaktiga. Du kan även begära att få komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter om dig, med hänsyn till ändamålet med vår behandling.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter för det fall

Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller annars behandlats
Du återkallar ditt samtycke till behandlingen i fråga
Du invänder mot behandling som vi genomför med stöd av intresseavvägning och vi saknar berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen trots din invändning
Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Rätt till begränsning av vår behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Detta kan t.ex. ske om du bestrider personuppgifternas korrekthet, då du kan kräva att vi begränsar behandlingen av berörda personuppgifter under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta eller inte.

Rätt till dataportabilitet

Om och i den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller avtal med dig kan du begära att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätt att invända mot behandlingen

Du har rätt att invända vår behandling om den sker med stöd av vårt berättigade intresse efter intresseavvägning. I sådana fall måste vi upphöra med behandlingen i fråga, såtillvida vi inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen av att behandlingen upphör eller behandlingen sker för tillvaratagande av rättsliga intressen.

Du har därutöver alltid rätt att invända mot behandling som sker för direktmarknadsföring, inklusive våra nyhetsbrev och inbjudningar till event.

Rätt att återkalla ditt samtycke

I de fall vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke, innan detta återkallades.

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på samtycket, såvida vi inte av legala skäl är förpliktade att fortsatt behandla dem. Skulle det vara så att våra legala skyldigheter hindrar oss från att radera dina uppgifter kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system.

För få veta mer om eller utöva dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss, vilket enklast sker via e-post: [info@knutolssonplat.se ] eller telefon på numret: [08 591 241 21]. Vi ber dig observera att dina rättigheter gäller i den omfattning som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, samt att vi kan behöva mer information av dig i syfte att bekräfta din identitet innan vi går vidare med handläggningen av din begäran.

8. Klagomål till tillsynsmyndigheten

Vi hoppas att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter och du är alltid välkommen att kontakta oss på ovan angivna kontaktuppgifter vid frågor.

Du har även rätt att vända dig med formella klagomål till tillsynsmyndigheten, för närvarande benämnd Datainspektionen.